Polymer Design&Creation Lab Kansai University

Member

Professor

Fumio SANDA

Fumio SANDA

Chemistry Letters,
Associate Editor
 

Associate Professor

Hiromitsu SOGAWA

Students

M2 Riko IKEZUMI
M2 Yuki KAKITA
M2 Riku KOJIMA
M2 Naoki SHIMADA
M2 Tomoya TADA
M2 Yuto NAKAI
M2 Ryo NISHIMOTO
M2 Mio HOSOTANI
M1 Kazuhiro KADO
M1 Ryuhei SHINTANI
M1 Kouki SOEDA
M1 Shogo NAKANISHI
M1 Yuki HORINO
M1 Kosuke MATSUI
M1 Taku MORIMOTO
B4 Hiroya ENDO
B4 Atsumu ONO
B4 Hirotaka KATO
B4 Gakuto KITAJIMA
B4 Mare KOBAYASHI
B4 Aito NAKANO
B4 Hikaru HAMANO
B4 Yusaku HIRANO
B4 Mitsumasa FUJII
B4 Tianyi MA