Polymer Design&Creation Lab Kansai University

Member

Professor

Fumio SANDA

Fumio SANDA

Chemistry Letters,
Associate Editor
 

Associate Professor

Hiromitsu SOGAWA

Students

D3 Masahide GOTO
D3 Taichi SOTANI
M2 Ryo AOKI
M2 Taiga KAWAGUCHI
M2 Yosuke FUJIWARA
M1 Christopher LEONHARDT
M1 Soi INATA
M1 Kohei IWATA
M1 Shoichiro UCHIYAMA
M1 Kazuki TATEISHI
M1 Takashi HORIUCHI
M1 Takato MIZUKOSHI
M1 Shota MINO
M1 Masanobu MURAOKA
M1 Manaho MURAKISHI
B4 Momoka ABE
B4 Riko IKEZUMI
B4 Yuki KAKITA
B4 Tatsuki KASAI
B4 Kanako KIKUTA
B4 Riku KOJIMA
B4 Naoki SHIMADA
B4 Yoshiki TAKAO
B4 Tomoya TADA
B4 Ryo NISHIMOTO
B4 Hiroshi HASEGAWA
B4 Mio HOSOTANI